Από το διάστημα εντοπίστηκε μεγάλη διαρροή μεθανίου σε βρετανικές εγκαταστάσεις παροχής αερίου.